خریـد و فـروش کنسـانتره، از سـال 1395در دسـتور کار شـرکت قـرار گرفـت و در ایـن راسـتا فعالیـت هـای چشـمگیری انجـام شـد و ایـن محصـول بـه عنـوان یکـی از محصـولات مهـم زنجیـره فـولاد در سـبد خریـد و فـروش شـرکت قـرار گرفـت.
در سـال 1397نیـز، 202هـزار تـن کنسـانتره از طریـق شـرکت در مزایـده و بـه صـورت مسـتقیم از شـرکت گهـر زمیـن خریـداری گردیـد کـه بخشـی از آن بـه شـرکت فـولاد خوزسـتان و مابقـی آن از طریـق مزایـده بـه سـایر شـرکتها فروختـه شـد. همچنیـن از ایـن مقـدار کنسـانتره، 55000تـن آن بـا گندلـه تولیـدی شـرکت فـولاد سـیرجان ایرانیـان تهاتـر گردیـد و گندلـه دریافتـی از ایـن
محـل نیـز بـه فـروش رسـید. درسـال 1398بنـا بـه شـرایط موجـود بجـای خریـد و فـروش کنسـانتره، تمرکـز شـرکت معطـوف بـر بازرگانـی گندلـه و آهـن اسـفنجی شـده اسـت