بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از تصفیه خانه، خط های 800 و 1200 پروژه فاضلاب شهری سیرجان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در دی مــاه ســال 1388 بــه ثبــت رســید و فعالیـت خـود را آغـاز نمـود، کـه در ایـن رابطـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بــا در اختیــار داشــتن 94،99 درصــد از مجمــو ع ســهام، ســهامدار عمــده ایــن شــرکت محســوب مــی شــود …

محصولات

این شرکت تخصصا در زمینه محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن ،گندله، آهن اسفنجی، شمش، میلگرد و ….

افتخارات

در این مسیر و در سایه راهنمایی های مدیریت مجموعه و تلاشهای همکارن افتخارات بزرگی توسط تیم شرکت سرمایه گذاری کسب گردید….

اقتصادی مالی و اداری

در این مسیر و در سایه راهنمایی های مدیریت مجموعه و تلاشهای همکارن افتخارات بزرگی توسط تیم شرکت سرمایه گذاری کسب گردید….

توسعه بازار و طرح های صنعتی

در این مسیر و در سایه راهنمایی های مدیریت مجموعه و تلاشهای همکارن افتخارات بزرگی توسط تیم شرکت سرمایه گذاری کسب گردید….

افتخاراتی که در این مسیر توسط تیم شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر کسب گردیده