سبد پروژه های در دست احداث.

پــس از انجــام مطالعــات امــکان ســنجی در واحــد اقتصــاد مهندســی و تاییــد مطالعــات انجــام شــده توســط شــرکت مــادر، شــرکتهای تابعــه و وابســته و متقاضیــان مشــارکت در ســرمایه گذاری، بــا تصویــب هیــات مدیــره شــرکت و تعییــن اســتراتژی ســرمایه گذاری، پروژههــای مصــوب در دســتور کار دفتــر مدیریــت و کنتــرل پــروژه هــای (PMO)مدیریــت توســعه و سـرمایه گذاری های صنعتـی شـرکت قـرار مـی گیـرد. ایـن واحـد بـا برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا مجریـان و کنتـرل رونـد اجـرای پروژههـا (در سـطح سـهام دار) برنامـه ریـزی لازم جهـت اعمـال حمایـت هـای کافـی بـه منظـور اطمینـان از اجـرای موفـق پـروژه و آغـاز درآمدزایـی پـروژه هـای در دسـت احـداث براسـاس برنامـه هـای مصـوب را بـر عهـده دارد. انجـام بازدیدهـای مسـتمر، برگــزاری جلســات تحلیلــی، پیگیــری جریــان تامیــن نقدینگــی و تهیــه گزارشــات مــورد نیــاز از اهــم برنامــه هــای ایــن واحــد میباشــد. . در حــال حاضــر ســبد پــروژه هــای در دســت احــداث شــرکت بــه شــر ح زیــر مــی باشــد:

– احداث کارخانه تولید ورق نازک فولادی (شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر)
– احداث کارخانه تولید فروسیلیس (شرکت پویان گهر کریمان)
– احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سیرجان (شرکت کیمیا آب رسان یاور زمین)
– احداث کارخانه تولید مفتول و طناب فولادی ( شرکت مفتول بکسل پارس)
– احداث مجتمع تولید، فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی رابر (شرکت بهار هونی)