سبد پروژه های مطالعاتی.

بــا اســتقرار واحــد اقتصــاد مهندســی در مدیریــت توســعه و ســرمایه گذاری هــای صنعتــی شــرکت، یکــی از مهمتریــن ماموریـت هـای ایـن واحـد انجـام مطالعـات امـکان سـنجی در رابطـه بـا فرصـت هـای اقتصـادی شناسـایی شـده در معاونـت توسـعه بـازار و طـر ح هـای صنعتـی شـرکت یـا فرصـت هـای پیشـنهادی از سـوی شـرکت مـادر، شـرکت هـای تابعـه و وابسـته و متقاضیـان مشـارکت در سـرمایه گذاری مـی باشـد. در ایـن رابطـه ایـن واحـد بـا بهـره گیـری از تجـارب گذشـته و بـا اسـتفاده از دانـش مشـاورین عالـی رتبـه در زمینـه هـای مختلـف اقـدام بـه انجـام مطالعـات و تهیـه گزارشـات امـکان سـنجی مـی نمایـد کـه اهـم گزارشـات تهیـه شـده در ایـن بخـش بدیـن شـر ح مـی باشـد.

سال 97

1400

سال 93

سال 99

سال 92

سال 98

کل پروژه ها مطالعاتی از سال 92 تا 1400

ردیف عنوان پروژه ارائه گزارش(زمان مطالعه) برآورد سرمایه گذاری(میلیون ریال)
1 احداث واحد تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی پاییز 9 1،001،147
2 احداث کارخانه تولید بریکت سرد آهن اسفنجی (CBSI) زمستان 92 1،053،592
3 فنی احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهناز منابع کم عیار بهار 93
4 احداث واحد جدایش گازهای صنعتی (اکسیژن) تابستان 93 1،668،513
5 احداث واحد تولید آهک و دولومیت پخته شده(کلسینه) پاییز 93 749،342
6 احداث کارخانه تولید فروسیلیس زمستان 93 1،212،733
7 احداث واحد تولید لوله اسپیرال زمستان 97 2،424،436
8 احداث واحد تولید کرم بادام زمینی(پیش امکان سنجی) زمستان 97 986،113
9 احداث کارخانه تولید سیم بکسل پاییز 98 6،597،873
10 احداث مجتمع فرآوری گیاهان دارویی زمستان 99 496،836
11 احداث واحدهای ریختهگری پیوسته سیرجان زمستان 99 11،675،000
12 احداث واحدهای ریختهگری بزرگ مقیاس زرند زمستان99 4،427،000
13 احداث کارخانه تولید فرو منگنزو فرو سیلیکو منگنز زمستان99 2،850،942
14 احداث واحدهای سورت و بستهبندی محصولات کشاورزی زمستان99 712،032
15 احداث مجتمع فرآوری گیاهان دارویی (راین-کوهبنان) زمستان99 493،836
16 واحد تولید ماشینآلات سنگین(صرفا مطالعات بازار) زمستان99 ---
17 احداث بارانداز و انبار مکانیزه بندرعباس 1400
18 احداث واحد تولید آهک و دولومیت پخته شده(کلسنه و هیدارته) 1400 ---