آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

آهـن اسـفنجی، محصـول حاصـل از احیـای مسـتقیم گندلـه سـنگ آهـن مـی باشـد. در عملیـات احیـای مسـتقیم، بـدون نیـاز بـه ذوب گندلـه ســنگ آهــن، ا کســیژن آن حــذف میشــود. شــکل ظاهــری آن بصــورت قطعـات کـروی (گندلـه) متخلخـل یـا اسـفنج گونـه مـی باشـد؛ کـه دلیـل...