گندله

گندله

یکـی از مزیـت هـا و ارزش افـزوده ای کـه بـرای شـرکت در عملیـات زنجیـره فـولاد میسـر اسـت تبدیـل سـنگ بـه گندلـه و تبدیـل گندلـه بـه آهـن اسـفنجی و فـروش آن مـی باشـد. خوشـبختانه ایـن فرآینـد در سـال ً 1396مجـددا در دسـتورکار واحـد بازرگانـی قـرار گرفـت کـه در ایـن...
کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

خریـد و فـروش کنسـانتره، از سـال 1395در دسـتور کار شـرکت قـرار گرفـت و در ایـن راسـتا فعالیـت هـای چشـمگیری انجـام شـد و ایـن محصـول بـه عنـوان یکـی از محصـولات مهـم زنجیـره فـولاد در سـبد خریـد و فـروش شـرکت قـرار گرفـت.در سـال 1397نیـز، 202هـزار تـن کنسـانتره از...
سنگ آهن

سنگ آهن

خریـد و فـروش سـنگ آهـن همـواره در دسـتورکار شـرکت سـرمایهگذاری و توسـعه گلگهـر قـرار داشـته و حسـب شـرایط بـازار، ایـن شـرکت همـواره در ایـن بـازار حضـور داشـته اسـت، لیکـن در سـال جـاری تلاشهـای زیـادی جهـت خریـد سـنگ آهـن انجام...
میلگرد و تیر آهن

میلگرد و تیر آهن

یکـی از محصـولات نهایـی در زنجیـره تولیـد فـولاد، میلگـرد و تیـر آهـن در ســایزهای مختلــف و آنالیزهــای گونا گــون میباشــد. درصــد بــالای میلگـرد و تیـر آهـن تولیـد شـده مصـارف سـاختمانی دارد و در سـاخت و سـاز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد....
شمش و اسلب

شمش و اسلب

شمش و اسلب اســلب و بیلــت، کالاهــای فــولادی نیمــه ســاخته محســوب میشــوند؛ کـه بـرای تبدیـل شـدن بـه محصـول نهایـی بایسـتی یـک یـا چنـد مرحلـهی دیگـر فـرآوری...