گندله

گندله

یکـی از مزیـت هـا و ارزش افـزوده ای کـه بـرای شـرکت در عملیـات زنجیـره فـولاد میسـر اسـت تبدیـل سـنگ بـه گندلـه و تبدیـل گندلـه بـه آهـن اسـفنجی و فـروش آن مـی باشـد. خوشـبختانه ایـن فرآینـد در سـال ً 1396مجـددا در دسـتورکار واحـد بازرگانـی قـرار گرفـت کـه در ایـن...
کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

خریـد و فـروش کنسـانتره، از سـال 1395در دسـتور کار شـرکت قـرار گرفـت و در ایـن راسـتا فعالیـت هـای چشـمگیری انجـام شـد و ایـن محصـول بـه عنـوان یکـی از محصـولات مهـم زنجیـره فـولاد در سـبد خریـد و فـروش شـرکت قـرار گرفـت.در سـال 1397نیـز، 202هـزار تـن کنسـانتره از...
سنگ آهن

سنگ آهن

خریـد و فـروش سـنگ آهـن همـواره در دسـتورکار شـرکت سـرمایهگذاری و توسـعه گلگهـر قـرار داشـته و حسـب شـرایط بـازار، ایـن شـرکت همـواره در ایـن بـازار حضـور داشـته اسـت، لیکـن در سـال جـاری تلاشهـای زیـادی جهـت خریـد سـنگ آهـن انجام...
میلگرد و تیر آهن

میلگرد و تیر آهن

یکـی از محصـولات نهایـی در زنجیـره تولیـد فـولاد، میلگـرد و تیـر آهـن در ســایزهای مختلــف و آنالیزهــای گونا گــون میباشــد. درصــد بــالای میلگـرد و تیـر آهـن تولیـد شـده مصـارف سـاختمانی دارد و در سـاخت و سـاز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد....
شمش و اسلب

شمش و اسلب

شمش و اسلب اســلب و بیلــت، کالاهــای فــولادی نیمــه ســاخته محســوب میشــوند؛ کـه بـرای تبدیـل شـدن بـه محصـول نهایـی بایسـتی یـک یـا چنـد مرحلـهی دیگـر فـرآوری...
بریکت گرم آهن اسفنجی

بریکت گرم آهن اسفنجی

بریکت آهن گرم بریکــت گــرم آهــن اســفنجی ( )HBIمحصولــی اســت کــه در فرآینــد بریکــت ســازی از آهــن اســفنجی گــرم در دمــای بیــش از 650درجــه ســانتیگراد تولیــد مــی شــود. ایــن نــو ع بریکــت شــناخته شــده تریــن محصــول جهــت حمــل و نقــل آســان و ایمــن...