تصویر نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
ابراهیم نور بخش رئیس هیئت مدیره
بابک شهیدی زندی نائب رئیس هیئت مدیره
رامین سارنگ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محمود زید آبادی نژاد عضو هیئت مدیره
حسین اطمینان عضو هیئت مدیره