• شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
  • شرکت نظم آوران
  • مفتول بکسل پارس
  • فولاد کاویان گهر
  • گهرپودر پارس
  • پویان گهر کریمان
  • توسعه و مدیریت منطقه گل گهر
  • پاریز پیشرو
  • گهر فرآوران سمنگان
  • سوله سازان حدید کاران کرمان