مأموریت واحد توسعه و طرحها در شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر بر مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه واحدهای صنعتی کوچک مقیاس به منظور رفع نیاز خطوط تولید اصلی شرکت مادر، تکمیل زنجیره ارزش، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از توسعه صنعتی منطقه و نهایتاً افزایش اشتغال متمرکز میباشد. در این راستا، واحد توسعه و طرحهای شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر اقدام به انجام مطالعات امکانسنجی ذیل نموده که برخی از آنها منجر به اجرای طرحهای توسعه با سرمایه گذاری و مشارکت این مجموعه شده است: