مدیریت ارشد
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
رامین سارنگ مدیرعامل Sarang_ra@golgohar-id.com
معاونت بازرگانی Commercial@golgohar-id.com
محمد اسدی طاری مشاور بازرگانی Asadi@golgohar-id.com
رضا آجیلیان مدير مالي و اداري و مدير سرمايه گذاري و سهام Ajilyan@golgohar-id.com
نوید ذولفقاری مدیرتوسعه و طرحهای صنعتی Zolfaghari@golgohar-id.com
علیرضا توفیق مشاور مدیر عامل در توسعه و طرحهای صنعتی tofigh@golgohar-id.com
حوزه مدیر عامل
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
طیبه گوئینی مسئول دفتر سیرجان S.office@golgohar-id.com
مدیریت بازرگانی
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
معاونت بازرگانی Commercial@golgohar-id.com
محمد اسدی طاری مشاور بازرگانی Asadi@golgohar-id.com
وحید نجمی نوری کارشناس بازرگانی Najmi@golgohar-id.com
ساناز کوچه مشکی زاده کارشناس بازرگانی Kouchehmeshki@golgohar-id.com
مدیریت مالی و اداری
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
رضا آجیلیان مدير مالي و اداري و مدير سرمايه گذاري و سهام Ajilyan@golgohar-id.com
بهروز زارع کارشناس مالی Zare@golgohar-id.com
ملیحه عبادی کارشناس اداری دفتر سیرجان Ebadi@golgohar-id.com
مرتضی طاهری مسئول تدارکات و پشتیبانی دفتر تهران taheri_m@golgohar-id.com
محمدرضا زنده دلان کارشناس حسابداری zendehdelan@golgohar-id.com
محسن خجندی کارشناس مالی و حسابداری khojandi@golgohar-id.com
مدیریت توسعه و طرحهای صنعتی
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
نوید ذوالفقاری مدیر توسعه و طرحهای صنعتی Zolfaghari@golgohar-id.com
داور عموزاده کارشناس واحد توسعه Amouzadeh@golgohar-id.com
مرتضی شاهکار کارشناس shahkar@golgohar-id.com
مصطفی شاپورزاده کارشناس shapourzade@golgohar-id.com
مهدی محمدی ماوی کارشناس IT mohammadi@golgohar-id.com
مدیریت سرمایه گذاری و سهام
عکس نام و نام خانوادگی سمت سازمانی پست الکترونیکی
رضا آجیلیان مدير مالي و اداري و مدير سرمايه گذاري و سهام و رئيس كمسيون معاملات Ajilyan@golgohar-id.com
افشین احمدی کارشناس ارشد ahmadi_a@golgohar-id.com