یکـی از مزیـت هـا و ارزش افـزوده ای کـه بـرای شـرکت در عملیـات زنجیـره فـولاد میسـر اسـت تبدیـل سـنگ بـه گندلـه و تبدیـل گندلـه بـه آهـن اسـفنجی و فـروش آن مـی باشـد. خوشـبختانه ایـن فرآینـد در سـال ً 1396مجـددا در دسـتورکار واحـد بازرگانـی قـرار گرفـت کـه در ایـن راسـتا، بخـش عمـده گندلـه خریـداری شـده بـه آهـن اسـفنجی تبدیـل و بـه فـروش رسـید و درصـد کمـی از آن نیـز مسـتقیما فروختـه شـد. در سـال 1397نیـز خریـد و فـروش گندلـه ادامـه یافـت و 323،728تـن گندلـه از تولیدکننـدگان مختلـف خریـداری و بـه فـروش رسـید کـه بخـش اعظـم بصـورت تهاتـر بـا کنسـانتره از شـرکت فـولاد سـیرجان ایرانیـان، خریـداری و بـه فـروش رسـیده اسـت. در سـال 1398و 1399بـا تبدیـل سـنگ آهـن بـه گندلـه، ایـن واحـد توانسـت 326،551تـن گندلـه تامیـن و بـه فـروش رسـاند.