سبد پروژه های بهره برداری شده

پـس از اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه هـا و آغـاز بهـره بـرداری از واحدهـای تولیـدی، ماموریت دفتـر مدیریـت و کنتـرل پـروژه (PMO)پایـان یافتـه و مدیریـت سـرمایه گذاری انجـام شـده در ایـن بخـش بـا عنایـت بـه آغـاز رونـد درآمدزایـی واحـد بـه معاونـت مالـی و اقتصـادی شـرکت واگـذار مـی گـردد. لیکـن طـی دوران بهـره بـرداری نیـز در صـورت تعریـف طـر ح هـای توسـعه بـرای واحـد هـای در دسـت بهـره بـرداری یـا نیـاز بـه انجـام اصلاحـات فنـی (حسـب درخواسـت واحــد) مدیریــت توســعه و ســرمایه گذاری هــای صنعتــی شــرکت در کنــار واحدهــای تولیــدی ایفـای نقـش مـی نمایـد. طـر ح هـای در دسـت بهـره بـرداری شـرکت بـه شـر ح زیـر مـی باشـد:
– کارخانه تولید پودر میکرونیزه (بنتونیت) (شرکت گهر پودر پارس)
– کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی (شرکت کاویان گهر)
– کارخانه تولید کنسانتره (بازیابی هماتیت) (شرکت کاویان گهر

احداث کارخانه تولید کنسانتره (بازیابی خطوط هماتیت )

هدف پروژه جابجایی خط تولید از مجاورت پیت معدن و بروز رسانی خط تولید
کارفرما صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان
محل احداث مجتمع گلگهر
محصول کنسانتره آهن
مشاور شرکت مهندسی رونا ک
صاحب تکنولوژی Aآلمان و شرکت گلگهر
پیمانکار اصلی شرکت گهر روش سیرجان
ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال
مواد اولیه اصلی مواد میانی کارخانجات فرآوری سنگ آهن گلگهر

احداث کارخانه تولید بریکت آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

هدف پروژه تولید آهن اسفنجی (پایه زغالی) از نرمه گندله شرکت گلگهر
کارفرما صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان
مشاور میپک (تا انتهای سال )9
صاحب تکنولوژی OTSK چین
پیمانکاران اصلی شرکتهای گهر همکار، کیمیا صنعت، گهر نیرو،پاسارگاد، شکوفا صنعت
ظرفیت تولید 000تن در سال
مواد اولیه اصلی ریزدانه گندله یا کنسانتره سنگ آهن + ذغال حرارتی + آهک
محصول اصلی بریکت سرد اهن اسفنجی ( /)CBIآهن اسفنجی (پایه زغالی
محل احداث منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

احداث خط توسعه کارخانه تولید پودر میکرونیزه

هدف پروژه تامین پودر بنتونیت مورد نیاز کارخانه جات گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
کارفرما شرکت گهر پودر پارس
مجری شرکت گهر پودر پارس، آتیه فولاد معدن پارسیان
صاحب تکنولوژی شرکت Manferediniایتالیا
ظرفیت تولید 120،000 تن
مواد اولیه اصلی سنگ بنتونیت
محصول اصلی پودر میکرونیزه بنتونیت
محل احداث منطقه معدنی و صعتی گلگهر