یکـی از محصـولات نهایـی در زنجیـره تولیـد فـولاد، میلگـرد و تیـر آهـن در ســایزهای مختلــف و آنالیزهــای گونا گــون میباشــد. درصــد بــالای میلگـرد و تیـر آهـن تولیـد شـده مصـارف سـاختمانی دارد و در سـاخت و سـاز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

میلگرد