در حـال حاضـر امـور بازرگانـی نـه تنهـا در خریـد و فـروش ســنگ آهــن، کنســانتره ، گندلــه، آهــن اســفنجی و بریکــت آن،  همچنیــن شــمش و اســلب و میلگــرد حضــوری بــارز در بـازار  ایـن محصـولات دارد، بلکـه بـا در پیـش گرفتـن رویکـرد بازرگانـی حرفـه ای و تولیـد بـدون کارخانـه، در شـرف تبدیـل شــدن بــه یکــی از شــرکتهای صاحــب نــام و تعییــن کننــده در بـازار ایـن محصـولات مـی باشـد تـا آنجـا کـه عهـده دار تأمیـن بخشـی از نیـاز شـرکت مـادر بـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز و بازاریابـی و فـروش  محصـولات آن گردیـده اسـت

از آنجایــی کــه یکــی از اهــداف تأســیس شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه گلگهــر، انجــام امــور بازرگانــی محصــولات زنجیــره فــولاد بــوده اســت، امــور بازرگانــی شــــــرکت فعالیــت خــود را بصــــــورت محــدود از بــدو شــکل گیری آغــاز نمــوده و در زمینــه خریــد و فــروش ســنگ آهــن و بعضــا گندلــه و آهــن اســفنجی معاملاتــی را در کارنامــه خــود دارد، لیکــن در ادامــه و طــی شــش ســال اخیــر ســبد محصــولات بازرگانــی ایــن مجموعــه افزایــش چشــمگیری داشــته و عــلاوه بــر ســنگ آهــن، در زمینــه خریــد و فــروش کنســانتره و گندلــه ســنگ آهــن، آهـن اسـفنجی و بریکـت آهـن اسـفنجی، شـمش و میلگـرد رشـد شـایان توجهـی را میتـوان در عملکـرد شـرکت مشـاهده نمــود.