گندله

گندله

یکـی از مزیـت هـا و ارزش افـزوده ای کـه بـرای شـرکت در عملیـات زنجیـره فـولاد...

کنسانتره سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن

خریـد و فـروش کنسـانتره، از سـال 1395در دسـتور کار شـرکت قـرار گرفـت و در ایـن...

سنگ آهن

سنگ آهن

خریـد و فـروش سـنگ آهـن همـواره در دسـتورکار شـرکت سـرمایهگذاری و توسـعه...

میلگرد و تیر آهن

میلگرد و تیر آهن

یکـی از محصـولات نهایـی در زنجیـره تولیـد فـولاد، میلگـرد و تیـر آهـن در...

شمش و اسلب

شمش و اسلب

شمش و اسلب اســلب و بیلــت، کالاهــای فــولادی نیمــه ســاخته محســوب...

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

آهـن اسـفنجی، محصـول حاصـل از احیـای مسـتقیم گندلـه سـنگ آهـن مـی باشـد. در...