به منظور حفظ آمادگی پرسنل شرکت در مقابل حوادث غیر مترقبه، مانور آموزشی ایمنی در برابر حریق در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/18 با حضور متخصصین مربوطه در محل دفتر تهران برگزار گردید.