چشم انداز

تبدیـل شـدن بـه بزرگتریـن شـرکت بازرگانـی و سـرمایه گذاری در زمینـه معـدن، صنایـع معدنـی و فـولاد بـا تکیـه بـر الگـوی توسـعه پایـدار، دانـش محـوری و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت و توانمنـدی داخلـی بـه جهـت سـرآمدی در سـودآوری و رضایـت منـدی مشـتریان

بهبــود مســتمر در کلیــه فعالیتهــا و فرآیندهــای ســازمان در راســتای افزایــشرضایتمنــدی مشــتریان و کارکنــان؛

.گسترش سبد محصولات و خدمات؛

.شناسـایی فرصتهـای سـرمایهگذاری کوتـاه مـدت، میانمـدت و بلنـد مـدت جـذاب و سـودآور و مشـارکت در طر حهـا و پـروژه هـا در راسـتای ماموریـت سـازمان؛

هدف

ماموریت

نقــش آفرینــی فعــال در صنعــت فــولاد و صنایــع معدنــی کشــور جهت توســعه پایــدار بعنــوان بــازوی اجرایــی قدرتمنــد شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در بخشهـای بازرگانـی و سـرمایه گذاری بـا تکیـه ویـژه بـر توانمنـدی سـرمایه های انســانی ســازمان؛