توســعه و ســرمایه گذاری صنعتــی، یکــی دیگــر از حــوزه هــای فعــال در معاونــت توسـعه بـازار و طـر ح هـای صنعتـی شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه گل گهـر مـی باشـد.

کـه اهـم فعالیتهـای ایـن حـوزه طـی سـالهای 1394الـی 1399 بدیـن شـر ح میباشـد:

1- سبد پروژه های مطالعاتی.

بــا اســتقرار واحــد اقتصــاد مهندســی در مدیریــت توســعه و ســرمایه گذاری هــای صنعتــی شــرکت، یکــی از مهمتریــن ماموریـت هـای ایـن واحـد انجـام مطالعـات امـکان سـنجی در رابطـه بـا فرصـت هـای اقتصـادی شناسـایی شـده در معاونـت توسـعه بـازار و طـر ح هـای صنعتـی شـرکت یـا فرصـت هـای پیشـنهادی از سـوی شـرکت مـادر، شـرکت هـای تابعـه و وابسـته و متقاضیـان مشـارکت در سـرمایه گذاری مـی باشـد. در ایـن رابطـه بیشتر

2-سبد پروژه های در دست احداث.

پــس از انجــام مطالعــات امــکان ســنجی در واحــد اقتصــاد مهندســی و تاییــد مطالعــات انجــام شــده توســط شــرکت مــادر، شــرکتهای تابعــه و وابســته و متقاضیــان مشــارکت در ســرمایه گذاری، بــا تصویــب هیــات مدیــره شــرکت و تعییــن اســتراتژی ســرمایه گذاری، پروژههــای مصــوب در دســتور کار دفتــر مدیریــت و کنتــرل پــروژه هــای (PMO)مدیریــت توســعه و سـرمایهگذاریهای صنعتـی شـرکت قـرار مـی گیـرد. ایـن واحـد بـا برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا مجریـان و کنتـرل رونـد اجـرای پروژههـا بیشتر

3-سبد پروژه های بهره برداری شده.

پـس از اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه هـا و آغـاز بهـره بـرداری از واحدهـای تولیـدی، ماموریت دفتـر مدیریـت و کنتـرل پـروژه (PMO)پایـان یافتـه و مدیریـت سـرمایه گذاری انجـام شـده در ایـن بخـش بـا عنایـت بـه آغـاز رونـد درآمدزایـی واحـد بـه معاونـت مالـی و اقتصـادی شـرکت واگـذار مـی گـردد. لیکـن طـی دوران بهـره بـرداری بیشتر