شمش و اسلب

اســلب و بیلــت، کالاهــای فــولادی نیمــه ســاخته محســوب میشــوند؛ کـه بـرای تبدیـل شـدن بـه محصـول نهایـی بایسـتی یـک یـا چنـد مرحلـهی دیگـر فـرآوری شـوند