شرکتهای وابسته

  • فولاد کاویان گهر 20.67% 20.67%
  • شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر 20% 20%
  • شرکت سوله سازان حدید کاران کرمان 49% 49%
  • شرکت گهر پودر پارس 47% 47%
  • شرکت پویان گهر کریمان 20% 20%
  • شرکت مفتول بکسل پارس 49% 49%
  • شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 34.99% 34.99%
  • شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 15.0001% 15.0001%

شرکتهای تابعه

  • شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان 66.8% 66.8%
  • شرکت کیما آبرسان یاور زمین (کاریز) 51% 51%