خریـد و فـروش سـنگ آهـن همـواره در دسـتورکار شـرکت سـرمایهگذاری و توسـعه گلگهـر قـرار داشـته و حسـب شـرایط بـازار، ایـن شـرکت همـواره در ایـن بـازار حضـور داشـته اسـت، لیکـن در سـال جـاری تلاشهـای زیـادی جهـت خریـد سـنگ آهـن انجام شـد