معرفی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه گل گهــر پــس از تصویــب هیئــت مدیــره شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در دی مــاه ســال 1388بــه ثبــت رســید و فعالیـت خـود را آغـاز نمـود، کـه در ایـن رابطـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بــا در اختیــار  داشــتن 94،99درصــد از مجمــوع ســهام، ســهامدار عمــده ایــن شــرکت محســوب مــی شــود.
بــر اســاس مــاده 2اساســنامه شــرکت، مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقـی اعـم از سـرمایه گذاری مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم در داخـل یـا خـار ج از کشــور، توســعه، خریــد، فــروش، اداره، ســرمایه گذاری و مشــارکت در شــرکتها، نهادهــای مالــی و اعتبــاری، بانکهــا، مؤسســات مالــی و اعتبــاری و همچنیــن مؤسســات تولیــدی، صنعتــی، معدنــی، تجــاری، بازرگانــی، کشــاورزی، خدماتــی، حمــل و نقــل و هــر گونــه امــوری کــه بنحــوی بــا فعالیتهــای فــوق مرتبـط میگـردد، بعنـوان موضوعـات فعالیـت ایـن شـرکت تعییـن شـده اسـت.
بنـا بـر بازتعریفـی کـه در سـال 1394از اهـداف و برنامـه هـای  شـرکت صـورت پذیرفــت، ایــن شــرکت در حــال حاضــر، فعالیــت در زمینــه هــای بازرگانــی محصــولات زنجیــره فــولاد،  ســرمایه گذاری در پــروژه هــای صنعتــی و نقــش آفرینـی در بـازار سـرمایه را در دسـتور کار خـود دارد کـه همگـی مرتبـط بـا شـرکت مــادر و در حــوزه زنجیــره تأمیــن فــولاد مــی باشــد
.

معرفی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

منطقـه معدنـی گل گهـر بـا داشـتن ذخایـر غنـی از سـنگ آهـن، بـه عنـوان یکـی از مطـر ح تریـن قطـب هـای فعـال معدنـی و صنعتـی در خاورمیانـه اسـت کـه بـا بهـره گیـری از ایـن موهبـت خـدادادی، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، قابلیـت تبدیـل شـدن بـه یـک برنـد مطـر ح در ایـران و جهـان مـی باشـد. ایـن ذخایـر در اسـتان کرمـان و 50کیلومتـری جنـوب غربـی شهرسـتان سـیرجان، واقـع شـده. و آثـار موجـود و حفـاری هـای باقـی مانـده در محـل کانسـار، دلالـت بـر آن دارد کـه ایـن منطقـه معدنـی در قـرون گذشـته مـورد شناسـایی و بهـره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت. سـن تقریبـی یـک نمونـه از سـربار کـوره قدیمـی در معـدن گل گهـر، حـدود 900سـال تخمیـن زده شـده اسـت. در دوره معاصـر، عملیـات ا کتشـاف و پـی جویـی سـنگ آهـن در سـال 1348 توسـط شـرکت خصوصـی ایـران باریـت آغـاز و سـپس بـا همـکاری شـرکت ژاپنـی ماروبینـی ادامـه یافـت و از سـال 1353به شـرکت ملـی فـولاد ایـران وا گـذار گردیـد. مراحـل مقدماتـی و مطالعـات مهندسـی اجـرای طـر ح هـای توسـعه، توسـط شـرکت ملـی فـولاد ایـران بـا همـکاری شـرکت سـوئدی  گرانگـز بـه عنـوان مشـاور از سـال 1353شـروع شـد. ایـن عملیـات در طـول سـالهای جنـگ تحمیلـی بـا وقفـه طولانـی مواجـه شـد و  مجـددا از سـال 1370بـه موجـب موافقـت نامـه هـای بانـک سـپه و شـرکت ملـی فـولاد ایـران، کلیـه دارایـی هـا و دیـون، بـر اسـاس  ارزیابـی کارشناسـی، بـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر انتقـال یافـت.

پیام مدیر عامل و هیئت مدیره

شکر و ســپاس پــروردگاری را سزاســت کــه فرصــت همراهــی و خدمــت بــه مــردم کشـورم را در مجموعـه عظیـم گل گهـر و شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه گل گهـر نصیـب مـن نمـوده و امیـدوارم همـراه بـا اعضـای محتـرم هیئـت مدیـره، مشـاوران، معاونیـن، مدیـران و سـایر همـکاران خـود، بتوانیـم از ایــن فرصـت غنیمـت بــرای ادای دیـن بــه کشـور و مـردم عزیـز میهنـم   بهره منـد گردیـم.

هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت از صمیـم قلـب اعتقاد دارنـد که باید امانتـدار کلیه سـهامداران و ذی نفعـان محتـرم بـوده و بـه منظـور کسـب منافـع بلنـد مـدت، حراسـت و ارتقــاء امانــت وا گــذار شــده بــه آنهــا، از هیــچ تــلاش و کوششــی دریــغ نورزنــد. مدیریــت شـرکت طـی 6سـال گذشـته و در راسـتای تحقـق ایـن مهـم، بـا عزمـی راسـخ و در ادامـه رونـد پویایـی و موفقیـت شـرکت، اقدامـات اساسـی بـه عمـل آورده و برنامـه ریـزی هـای خــود را بــر مبنــای رضایــت منــدی کلیــه ســهامداران و ذی نفعــان بنــا نهــاده اســت کــه گـزارش حاضـر در برگیرنـده اهـم اقدامـات و دسـتاوردهای شـرکت طـی ایـن دوره در جهـت نیـل بـه اهـداف و اسـتراتژی هـای شـرکت مـی باشـد.

قویـا معتقدیـم، موفقیـت هـای کسـب شـده، در سـایه لطـف خداونـد، حمایـت هـای بـی دریـغ سـهامداران خصوصـا مدیرعامـل محتـرم شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر و تـلاش بـی نظیـر همـکاران در شـرکت سـرمایهگذاری و توسـعه گل گهـر حاصـل شـده، و تعامـل مطلـوب و اسـتفاده از نظـرات و انتقـادات سـازنده سـهامداران محتـرم، بـی شـک چـراغ راه گذشـته، حـال و آینـده بـوده و هسـت.

در انتهـا بسـیار خرسـندیم کـه همـراه و همـگام بـا شـما بـرای اقتصـاد کشـور عزیزمـان ایـران تـلاش مـی کنیـم و امیدواریـم بـا همـت بلنـد شـما چشـم انـدازی روشـن همـراه بـا امیـد را پیـش روی کشـورمان ببینیـم. انشـالله