بریکت آهن گرم

بریکــت گــرم آهــن اســفنجی ( )HBIمحصولــی اســت کــه در فرآینــد بریکــت ســازی از آهــن اســفنجی گــرم در دمــای بیــش از 650درجــه ســانتیگراد تولیــد مــی شــود. ایــن نــو ع بریکــت شــناخته شــده تریــن محصــول جهــت حمــل و نقــل آســان و ایمــن آهــن اســفنجی در ســطح جهــان بــه شــمار مــی رود. از جملــه خــواص بریکــت گــرم آهــن اســفنجی کــه باعــث تســهیل در حمــل و نقــل آن گشــته مــی تــوان بــه ســطح ویــژه پاییــن دانســیته و اســتحکام مکانیکــی بــالا و مقاومــت مطلــوب در برابــر ا کسیداســیون اشــاره نمــود.

بریکـت آهـن اسـفنجی یکـی از محصولاتـی کـه در سـال 1397در سـبد محصـولات ایـن شـرکت قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا واحـد بازرگانـی در سـال 1397مقـدار ً 20هـزار تـن محصـول شـرکت صبـا فـولاد خلیـج فـارس را در مزایـده برنـده و عینـا از طریـق مزایـده بـه فـروش رسـانید، در سـال 1398ایـن واحـد توانسـت 157،695تـن بریکـت را خریـداری و صـادر نمایـد و در سـال
1399بـا تبدیـل سـنگ آهـن بـه گندلـه و بریکـت، تامیـن 26،811تـن بریکـت آهـن اسـفنجی محقـق گردیـد.