رامین سارنگ

به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمود زیدآبادی نژاد

به نمایندگی از طرف شرکت گهر انرژی
نائب رئیس هیئت مدیره

محمد محیاپور

به نمایندگی از طرف شرکت سنگ آهن گهرزمین
عضو هیئت مدیره

محمدرضا لوایی

به نمایندگی از طرف شرکت گهرپودر پارس
عضو هیئت مدیره