رامین سارنگ

به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمود زیدآبادی نژاد

به نمایندگی از طرف شرکت گهر انرژی
نایب رئیس هیئت مدیره

محمد محیاپور

به نمایندگی از طرف شرکت سنگ آهن گهرزمین
عضو هیئت مدیره

محمدرضا شهسواری

به نمایندگی از طرف شرکت گهرعمران سیرجان
عضو هیئت مدیره

محمدرضا خواجویی

به نمایندگی از طرف شرکت گهرپودر پارس
عضو هیئت مدیره