رامین سارنگ

به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدابراهیم نوربخش

به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی گهر عمران
رئیس هیئت مدیره

محمود زیدآبادی نژاد

به نمایندگی از طرف شرکت گهر انرژی
نائب رئیس عضو هیئت مدیره

محمد محیاپور

به نمایندگی از طرف شرکت سنگ آهن گهرزمین
عضو هیئت مدیره

محمدرضا لوایی

به نمایندگی از طرف شرکت گهرپودر پارس
عضو هیئت مدیره