مدیرعامل سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با اعلام برنامه1400عنوان کرد

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با روی کار آمدن دولت جدید، رونق تولید، امنیت فضای کسب وکار، حمایت و پشتیبانی از طرحهای تولیدی، ایجاد  ثبات در بازار و حمایت از شرکتهای بازرگانی را انتظار دارند. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که سهم بزرگی در تولید سنگ آهن کشور دارد، علاوه بر فعالیت در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در بخش بازرگانی محصولات نیز به طور تخصصی تمرکز دارد. هلدینگ معدنی و صنعتی گل گهر در راستای توسعه بازار و تنوع بخشی تولید محصولات، این ماموریت را بر عهده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر بهطور مستقیم با رویکرد یادشده تعریف کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سرمایه گذاریهای این شرکت بیشتر به حوزه های تجاری، طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه اختصاص دارد. در همین راستا با رامین سارنگ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر گفت وگو کرده ایم

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با روی کار آمدن دولت جدید، رونق تولید، امنیت فضای کسبوکار، حمایت و پشتیبانی از طرحهای تولیدی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از شرکتهای بازرگانی را انتظار دارند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که سهم بزرگی در تولید سنگآهن کشور دارد، علاوه بر فعالیت در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در بخش بازرگانی محصولات نیز به طور تخصصی تمرکز دارد.
هلدینگ معدنی و صنعتی گل گهر در راستای توسعه بازار و تنوعبخشی تولید محصولات، این ماموریت را بر عهده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به طور مستقیم با رویکرد یادشده تعریف کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سرمایه گذاریهای این شرکت بیشتر به حوزههای تجاری، طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه اختصاص دارد. در همین راستا با توجه به انتظارات موجود از دولت سیزدهم برنامه های توسعه ای که گل گهر بر دوش شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر برای سال ۱۴۰۰قرار داده است، از سوی رامین سارنگ مدیرعامل شرکت به طور مفصل تشریح شده که در پی میآید:

برنامه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در سال 1400شامل چه مباحثی است ؟
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، عهدهدار سه مسوولیت اصلی در هلدینگ معدنی و صنعتی گل گهر است. نخست نقشآفرینی در بازار فولاد و محصولات فولادی و دیگر اینکه سرمایه گذاری در اجرای پروژههای توسعه صنعتی و معدنی و پروژههای عامالمنفعه در راستای مسوولیت اجتماعی، بهصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای تابعه و وابسته خود، در راستای توسعه پایدار و همچنین حضور در بازار سرمایه برای حمایت از سهام شرکت مادر و باقی مجموعههای فولادی از این دست هستند. برنامههای شرکت در سال ۱۴۰۰علیالقاعده بر همین سه محور متمرکز شده است.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در درجه اول، توسعه بازار را در رابطه با سبد محصولات گل گهر و فراتر از آن سبد محصولات فولادی در دستور کار خود قرار داده است.
افزایش سهم این شرکت در بازار محصولات فولادی، از سنگآهن تا محصولات نهایی زنجیره فولاد، از مهمترین برنامههای شرکت در بخش  بازرگانی در سال ۱۴۰۰است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.حمایت بیشتر از طرحهای توسعهای و پروژههای صنعتی و رسالت اجتماعی در دست اجرای سازمان، همچنین تعریف پروژههای جدید در این بخشها، از دیگر برنامههای شرکت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰است که در دستور کار معاونت توسعه قرار دارد.همچنین، حضور فعال در بازار سرمایه، بهرهگیری از فرصتهای پدید آمده در این بازار و حمایت از سهم شرکتهای فولادی خصوصا حمایت از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این بازار نیز از مهمترین برنامههای ۱۴۰۰شرکت در این بخش است.

برنامههای توسعهای و تجاری شرکت بیشتر در چه بخشی متمرکز است؟
عمده فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر چه در حوزه توسعه و چه در حوزه تجاری شرکت، در بخشهای مختلف فولاد و زنجیره فولاد متمرکز شده است