مدیرعامل سرمایهگذاری و توسعه گلگهر با اعلام برنامه1400عنوان کرد

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با روی کار آمدن دولت جدید، رونق تولید، امنیت فضای کسب وکار، حمایت و پشتیبانی از طرحهای تولیدی، ایجاد  ثبات در بازار و حمایت از شرکتهای بازرگانی را انتظار دارند. شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که سهم بزرگی در تولید سنگ آهن کشور دارد، علاوه بر فعالیت در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در بخش بازرگانی محصولات نیز بهطور تخصصی تمرکز دارد. هلدینگ معدنی و صنعتی گلگهر در راستای توسعه بازار و تنوعبخشی تولید محصولات، این ماموریت را بر عهده شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر بهطور مستقیم با رویکرد یادشده تعریف کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر، سرمایهگذاریهای این شرکت بیشتر به حوزههای تجاری، طرحهای صنعتی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه اختصاص دارد. در همین راستا با رامین سارنگ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر گفت وگو کرده ایم

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با روی کار آمدن دولت جدید، رونق تولید، امنیت فضای کسبوکار، حمایت و پشتیبانی از طرحهای تولیدی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از شرکتهای بازرگانی را انتظار دارند.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که سهم بزرگی در تولید سنگآهن کشور دارد، علاوه بر فعالیت در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در بخش بازرگانی محصولات نیز بهطور تخصصی تمرکز دارد.
هلدینگ معدنی و صنعتی گلگهر در راستای توسعه بازار و تنوعبخشی تولید محصولات، این ماموریت را بر عهده شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر بهطور مستقیم با رویکرد یادشده تعریف کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر، سرمایهگذاریهای این شرکت بیشتر به حوزههای تجاری، طرحهای صنعتی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه اختصاص دارد.
در همین راستا با توجه به انتظارات موجود از دولت سیزدهم برنامههای توسعهای که گلگهر بر دوش شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر
برای سال ۱۴۰۰قرار داده است، از سوی رامین سارنگ مدیرعامل شرکت به طور مفصل تشریح شده که در پی میآید:

برنامههای شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر در سال 1400شامل چه مباحثی است ؟
شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر، عهدهدار سه مسوولیت اصلی در هلدینگ معدنی و صنعتی گلگهر است. نخست نقشآفرینی در بازار فولاد و محصولات فولادی و دیگر اینکه سرمایهگذاری در اجرای پروژههای توسعه صنعتی و معدنی و پروژههای عامالمنفعه در راستای مسوولیت اجتماعی، بهصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای تابعه و وابسته خود، در راستای توسعه پایدار و همچنین حضور در بازار سرمایه برای حمایت از سهام شرکت مادر و باقی مجموعههای فولادی از این دست هستند. برنامههای شرکت در سال ۱۴۰۰علیالقاعده بر همین سه محور متمرکز شده است.
شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر در درجه اول، توسعه بازار را در رابطه با سبد محصولات گلگهر و فراتر از آن سبد محصولات فولادی در دستور کار خود قرار داده است.
افزایش سهم این شرکت در بازار محصولات فولادی، از سنگآهن تا محصولات نهایی زنجیره فولاد، از مهمترین برنامههای شرکت در بخش  بازرگانی در سال ۱۴۰۰است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.حمایت بیشتر از طرحهای توسعهای و پروژههای صنعتی و رسالت اجتماعی در دست اجرای سازمان، همچنین تعریف پروژههای جدید در این بخشها، از دیگر برنامههای شرکت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۰است که در دستور کار معاونت توسعه قرار دارد.همچنین، حضور فعال در بازار سرمایه، بهرهگیری از فرصتهای پدید آمده در این بازار و حمایت از سهم شرکتهای فولادی خصوصا حمایت از سهام شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در این بازار نیز از مهمترین برنامههای ۱۴۰۰شرکت در این بخش است.

برنامههای توسعهای و تجاری شرکت بیشتر در چه بخشی متمرکز است؟
عمده فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری و توسعه گلگهر چه در حوزه توسعه و چه در حوزه تجاری شرکت، در بخشهای مختلف فولاد و زنجیره فولاد متمرکز شده است