هدف پروژه تولید انواع مفتول و طناب فولادی تنیده شده
کارفرما شرکت صنایع مفتول بکسل پارس
مشاور شرکت REBAاز کشور اتریش و مهندسین مشاور نگراندیش
پیمانکار اصلی ماشینآلات و خدمات فنی از شرکت GCRکشور ایتالیا ؛ FIBکشور بلژیک و شرکت
Lاز کشور آفریقای جنوبی و شرکت Redaelliایتالیا
ظرفیت تولید هزار تن در سال 60
مواد اولیه اصلی مفتول فولادی ( )Wire rodپر کربن
محصول اصلی انواع مفتول فنری؛ مفتول ACSR؛ طناب فولادی ؛ PC STRAND؛ مفتول گالفان و
گالوانیزه و PC WIR
محل احداث شهرهای سیرجان و نجف شهر