هدف پروژه جمع آوری فاضلاب شهری سیرجان (در راستای مسئولیت اجتماعی) و استفاده از آب تصفیه شده در کارخانجات گلگهر
کارفرما شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین
مشاور شرکت مهندسین مشاور موج آب
پیمانکار اصلی شرکت جهاد نصر سیرجان
ظرفیت تولید لیتر بر ثانیه آب 300
مواد اولیه اصلی پساب فاضلاب شهری
محصول اصلی آب تصفیه شده %
محل احداث شهرهای سیرجان و نجف شهر