آهـن اسـفنجی، محصـول حاصـل از احیـای مسـتقیم گندلـه سـنگ آهـن مـی باشـد. در عملیـات احیـای مسـتقیم، بـدون نیـاز بـه ذوب گندلـه ســنگ آهــن، ا کســیژن آن حــذف میشــود. شــکل ظاهــری آن بصــورت قطعـات کـروی (گندلـه) متخلخـل یـا اسـفنج گونـه مـی باشـد؛ کـه دلیـل نامگـذاری آن هـم، همیـن ظاهـر اسـفنجی ایـن محصـول مـی باشـد.

معامـلات آهـن اسـفنجی بصـورت محـدود از سـالهای قبـل در دسـتورکار واحـد بازرگانـی شـرکت قـرار گرفته بود؛ لیکن در سـال 1395بـا راه انـدازی شـرکت توسـعه آهـن فـولاد گلگهـر ظرفیـت جدیـدی در تولیـد آهـن اسـفنجی بـرای شـرکت سـرمایهگذاری فراهـم شـد و فعالیـت عمـده شـرکت بـر روی ایـن محصـول متمرکـز گردیـد.
در سـال 1398بـا توجـه بـه کشـش بـازار مقـدار 269،845تـن آهـن اسـفنجی از تولیدکننـدگان مختلفـی همچـون توسـعه آهــن و فــولاد گلگهــر، غدیــر ایرانیــان و چــادر ملــو خریــداری بــه مشــتریان و مصرفکننــدگان متقاضــی فروختــه شــده اســت. همچنیـن در سـال ،1399واحـد بازرگانـی شـرکت توانسـت، 95،675تـن آهـن اسـفنجی از شـرکت هـای توسـعه آهـن و فـولاد و چـادر ملـو تامیـن نمایـد.